Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

นายไพศาล จันทร์จิต ผอ. โรงเรียนบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการงานประเพณีแห่ไม้ค้าโพธิ์ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2554 ด้วยสมาคมครูอาเภอจอมทองได้เข้าร่วมงานประเพณี แห่ไม้ค้าโพธิ์ ของอาเภอจอมทอง มาเป็นประจาทุกปี เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี อันดีงามของชาวล้านนาไว้ให้คงอยู่สืบไป ซึ่งในปีนี้เช่นเดียวกันสมาคมครูอาเภอจอมทองได้รับงบประมาณจากเทศบาลตาบลจอมทองในการดาเนินการจัดทา ไม้คาโพธิ์ เพื่อร่วมงานประเพณีแห่ไม้ค้าโพธิ์ประจาปี 2554 ซึ่งจะมีการแห่ในวันที่ 15 เมษายน 2554

Advertisements